تهران گردی تاریخی فرهنگی بایگانی » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

تهران گردی تاریخی فرهنگی

برج آزادی برج آزادی یکی از نمادهای شهر تهران است که در سال ۱۳۴۹ خورشیدی پس از برگزاری مسابقه بین معماران شرکت کننده جوانی ۲۴…