برج میلاد تهران برج میلاد تهران برج میلاد تهران منظره ای که تقریبا از تمامی نقاط شهر تهران قابل رویت است. در طرحی با عنوان شهستان پهلوی قرار بود مجموعه ای معظم طراحی و ساخته شود که برج بلند مخابراتی ن بایگانی » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو