برج آزادی بایگانی » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو
برج آزادی برج آزادی یکی از نمادهای شهر تهران است که در سال ۱۳۴۹ خورشیدی پس از برگزاری مسابقه بین معماران شرکت کننده جوانی ۲۴…