میدان بهارستان گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

میدان بهارستان

میدان بهرستان

نمایی از سر در میدان بهرستان

میدان بهارستان

 

میدان بهارستان تا اواخر دوره پهلوی دوم به منظور باغ نگارستان در ضلع شمالی میدان نگارستان نامیده می شد که باغ در زمان فتحعلی شاه به منظور اقامتگاه تابستانی ساخته شده بود.این میدان اهمیتش بخاطر قرارگرقتن ساختمان مجلس (در دوره های مختلف) می باشد.
یکی از گرهگاه هایی که در خلال انقلاب مشروطیت شکل گرفت و طی دو دهه همچنان مکانی حساسی به شمار می رفت ، مجلس شورای ملی و میدان احداث شده در مقابل آن میدان بهارستان بود . میدان از محل های عمده گردهمایی و تجمع و شاهد زد و خورد میان گروه های تظاهر کننده و قوای دولتی بوده است .
که از جنوب به محله سرچشمه-از شمال به خیابان فخرآبادو بعد از آن دوازه شمرون)
از غرب به خیابان جمهوری اسلامی و باغ سپه سالار و از شرق خیابان مجاهدین اسلام.
در این میدان رخدادهای مهمی اتفاق افتاده است که از آنها می توان به موارد زیراشاره کرد:
-اتفاقات دوران مشروطه
– ترور میرزا علی اکبرخان اتابک
– به توپ بستن مجلس توسط قزاق ها و به دستور ژنرال لیاخوف روسی
– راهپیمایی های متعدد موافق و مخالف دکتر مصدق نام برد.
عمارت مسعودیه ، باغ نگارستان ، مسجد سپه سالار ، ساختمان مجلس و حتی مرکز ساز فروشیهای و همچنین کتابخانه قدیم سپهسالار ، ساختمان وزارت معارف و فرهنگستان اول زبان و ادب پارسی و بنا های ارزشمند پیرامون این میدان به شمار می آیند .بهارستان نقطه تلاقی دو نسل از مردان سیاست است ؛ آنهایی که بار ها و بار ها مردم را به زنده باد و مرده باد گفتن فراخواندند .

دسته بندی ها:   تهران گردی پیاده, تهران گردی سواره, گردش آفرینان پارس

نظرات