دستاوردها » گردش آفرینان پارس گردش آفرینان پارس

گردش آفرینان پارس

منو

دستاوردها

امتیازات کسب شده:

بهترین مجری تورهای مداوم تهران برای مدت ٣سال متوالی در برج میلاد تهران

بهترین مجری گشتهای تهران در نوروز ٩١ در تهران از طرف شهرداری منطقه ۱۲ تهران

برترین مجری تورهای ویژه تهران در سال ۹۱ از نظر شهرداری تهران

بهترین مجری گشتهای تهران در نوروز ٩٢ در تهران بین ١۵آژانس مسافرتی از سازمان رفاه شهرداری تهران

بهترین مجری گشتهای تهران در نوروز٩٣ در تهران بین ١٨آژانس مسافرتی از سازمان رفاه شهرداری تهران

بهترین مجری گشتهای تهران نوروز ٩٣ در تهران شهرداری منطقه ۱۰تهران

بهترین مجری گشتهای تهران نوروز ٩٣ در تهران شهرداری منطقه ١٢تهران

بهترین مجری گشتهای تهران نوروز ٩٣ در تهران شهرداری منطقه١۵

بهترین مجری گشتهای تهران برنامههای مناسبتی ویژه ماه رمضان برای دو سال متوالی در برج میلاد تهران

برترین مجری گشتهای تهرانگردی نوروز ۹۴  در تهران شهرداری منطقه١۵

برترین مجری گشتهای تهران در نوروز۹۴از نظر کیفیت اجرا بین ١۱آژانس مسافرتی از سازمان رفاه شهرداری تهران

نظرات